Reglement

TUINREGLEMENT

ALGEMEEN

Op elk van de geëxploiteerde complexen van de vereniging is een tuincommissaris benoemd. Deze commissaris heeft tot taak de dagelijkse gang van zaken op het complex te bewaken, te begeleiden en toezicht te houden op de nakoming van het gestelde in de volgende artikelen, alsmede de bepalingen uit de statuten en het huishoudelijk reglement.

Noot: Bij afwezigheid van de tuincommissaris wordt hij vervangen door een bestuurslid.

ARTIKEL 1

De huurder is verplicht zijn of haar tuin in een goede staat te houden en de begrenzing, zoals die door het bestuur is vastgesteld en middels grenspaaltjes zijn afgebakend, in acht te nemen. De grenspaaltjes, evenals het bij iedere tuin behorende nummerbordje, mogen niet worden verwijderd of verplaatst.

De tuinders op ‘De Kawoeper’ zijn verplicht de greppels langs hun tuinen, die dienen voor de centrale waterafvoer, op diepte en vrij van onkruid te houden.

ARTIKEL 2

Het onderling overdragen van tuinen of een gedeelte daarvan of het doen van toezeggingen in die richting is niet toegestaan. In principe worden door de vereniging alleen gehele tuinen verhuurd, maar in overleg is het mogelijk om een gedeelte van een tuin te huren.

ARTIKEL 3

De paden gelegen tussen tuinen op het complex ‘De Schoolweg’ moeten tot op de helft van de breedte onkruidvrij worden gehouden door de belendende huurders. Dit geldt ook voor paden gelegen tussen tuinen en de afrastering van het complex met dien verstande dat deze over de volle breedte onkruidvrij dienen te worden gehouden. Ook de zij- en achterbegrenzing alsmede een eventuele afrastering dienen onkruidvrij te zijn.

ARTIKEL 4

Tuinafval dient of naar huis te worden meegenomen of op de eigen tuin te worden gecomposteerd. In geen geval mag afval worden gestort op de parkeerplaatsen, buiten de afrastering of op paden. Voorts is het niet toegestaan tuinafval of ander materiaal op de tuinen te verbranden aangezien dit in strijd is met de gemeentelijke bepalingen. Op complex “De Kawoeper” is het mogelijk om op een aangewezen tuin, gedurende een door het bestuur bepaalde periode, tuinafval te storten.

Op het complex aan de Schoolweg wordt 1x per jaar een groenafval container neergezet.

ARTIKEL 5

Honden dienen op de complexen te zijn aangelijnd. Tuinders, die honden meenemen op de complexen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze niet op de tuin van iemand anders komen.

ARTIKEL 6

Kinderen mogen zonder geleide niet op de tuinen komen. Het betreden van andermans tuin is alleen toegestaan indien de huurder daartegen geen bezwaar heeft en dit aan de tuincommissaris kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 7

Het gebruik van radio’s is slechts toegestaan indien andere huurders en omwonenden hiervan geen hinder ondervinden. Bij klachten dient de radio onmiddellijk te worden afgezet.

ARTIKEL 8

Alleen de officieel in de detailhandel verkrijgbare chemische bestrijdingsmiddelen mogen op de tuinen worden toegepast. Een matig gebruik wordt aanbevolen. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel Round up is op alle complexen verboden.

ARTIKEL 9

Het telen aardappelen op eenzelfde stuk grond is slechts eenmaal in de drie jaar toegestaan. De teelt van verboden rassen is in het geheel verboden. Jaarlijks wordt door het bestuur aan ieder lid – en per complex op de publicatieborden/mondeling– bekend gemaakt waar aardappelen op de diverse tuinen mogen worden geteeld.

Overtreding van deze regeling heeft het beëindigen van het lidmaatschap tot gevolg.

ARTIKEL 10

Bij ziekte of langdurige afwezigheid is het gewenst de tuincommissaris hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 11

Het plaatsen van opstallen bovengronds welke hoger dan 1 meter boven het maaiveld uitkomen zijn niet toegestaan.

ARTIKEL 12

Op de tuinen zijn geen andere bomen dan fruitbomen toegestaan. Zij dienen op minimaal 2 meter afstand van de tuingrens te worden geplant en wel daar waar de overige tuinders er geen hinder van ondervinden. Struiken van welke soort dan ook dienen op minimaal een halve meter van de grensscheiding te worden geplant en mogen nimmer aanleiding geven tot hinder voor overige tuinders.

ARTIKEL 13

Iedere huurder is verantwoordelijk voor zijn eigen mest bevoorrading. De aanvoer ervan dient op een dusdanig tijdstip en wijze te worden uitgevoerd dat zo weinig mogelijk schade aan de wegen wordt veroorzaakt.

ARTIKEL 14

Het is niet toegestaan om afrasteringen tussen de tuinen onderling of langs de aangelegde paden aan te brengen anders dan een afscheiding van paaltjes met 1 draad daartussen. Ter voorkoming van het ingroeien van kweek mogen, tevens op de scheidslijn tuin of pad, tegels of iets dergelijks worden ingegraven, echter niet hoger dan het maaiveld niveau. Om het maaien niet te bemoeilijken dient men een strook van 25 cm langs de scheidslijn vrij van begroeiing te hebben en schoon te houden.

ARTIKEL 15

Teneinde het aanzicht van de complexen te verbeteren dienen:

  • Composthopen en bulten overgebleven mest moeten achterop de tuinen worden aangelegd;
  • Gedurende het winterseizoen dienen bonenstokken niet op het land te blijven staan, maar op een geëigende wijze ter plaatse of elders te worden opgeslagen;
  • Koolstronken, klimmateriaal voor erwten enz, dienen direct na de oogst te worden verwijdert.

ARTIKEL 16

Het is niet toegestaan aan eigendommen van de vereniging veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de tuincommissaris.

ARTIKEL 17

Bij het accepteren van de tuin, onderwerpt de huurder zich aan dit reglement en dient hij/zij eventuele corrigerende aanwijzingen van de tuincommissaris op te volgen. Bij het in gebreke blijven hiervan zal hij/zij schriftelijk door het bestuur op de nalatigheid worden gewezen en zal het bestuur een termijn stellen waarbinnen het verzuim dient te worden hersteld. Indien aan het schrijven geen gehoor wordt gegeven zal de toegang tot het complex hem/haar worden ontzegd en het lidmaatschap worden beëindigd.

 

ARTIKEL 18

Op het complex ‘De Kawoeper’ is het niet toegestaan asbesthoudende materialen op de tuinen aanwezig te hebben. Op het complex ‘Schoolweg’ mag het asbesthoudende materiaal, dat op 06-02-1998 aanwezig was, blijven maar er mag geen dergelijk materiaal meer worden aangevoerd.

ARTIKEL 19

Gebruik van het waterleidingssysteem op de complexen ‘De Kawoeper’ en ‘Schoolweg’ is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Besproeien van de tuinen is alleen toegestaan als de tuinder daadwerkelijk op de tuin aanwezig is;
  • Het water mag alleen gebruikt worden t.b.v. de tuin;
  • Rekening wordt gehouden met overige gebruikers, dus de gebruiksduur redelijkerwijs beperken afhankelijk van de vraag;
  • De onder de kranen geplaatste tonnen moeten vol achtergelaten worden, door diegene die er water uit heeft gehaald;

Indien zich problemen voordoen, waarbij de tuinders onderling zich niet kunnen vinden, beslist de tuincommissaris of een bestuurslid.

ARTIKEL 20

In alle gevallen waarin dit tuinreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Datum vaststelling: Goedgekeurd in bestuursvergadering d.d.: 19 maart 1998.

Gewijzigd bij besluit bestuur d.d.: 21 november 2001,  d.d.: 26 november 2003, d.d.:

20 december 2007, d.d. 24 april 2014 (bij besluit ALV) , d.d.: 11 april 2019